Obec VAL

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Svobodný přístup k informacím poskytovaných obecním úřadem obce Val dle zák. 106/1999 Sb.

1. Název obce Obec Val

2. Důvod a způsob založení dle zákona č.128/2000 Sb.

3. Organizační struktura

Patrik Moravec - starosta obce

Pavlína Venclová - místostarostka obce

- předseda finančního výboru

- předseda kontrolního výboru

- Sociální a kulturní komise

- účetní obce

4. Kontaktní spojení 

Adresa

Obecní úřad Val

Val č.p.26, 518 01 Dobruška

Telefon

494 623 440

Email

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky

y3aapqq

Mobil starosta

607 061 877

Úřední hodiny

Po: 13.00 - 16.00 h
St:  14.00 - 17.00 h

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Val, Val  č.p.26, 518 01 Dobruška

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Val č.p.26, 518 01 Dobruška

4.3. Úřední hodiny

Po: 13.00 - 16.00 h

St:  14.00 - 17.00 h

4.4. Telefonní čísla

Kancelář: 494 623 440
Mobil starosta: 607 061 877

4.5. Čísla faxu -

4.6. Adresa internetové stránky

www.val.cz

4.7. Adresa e-podatelny  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8. Další elektronické adresy

datová schránka: y3aapqq

5.Bankovní spojení

Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s. číslo účtu : 1241498369/0800 - v hotovosti ( pokladna OÚ)

6. IČO

00275484

7. DIČ

obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1 – seznamy hlavních dokumentů-územní plán obce – http://www.val.cz/index.php/uzemni-plan

8.2 – rozpočet

9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace je možné podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení. Písemná žádost je podána dnem, kdy ji obecní úřad obdržel. Z písemné žádosti musí být zřejmé, že je určena obci, a že ji žadatel podává podle zákona o svobodném přístupu k informacím a musí splňovat požadavky dané zákonem: Žadatel - fyzická osoba - uvede v žádosti: jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu adresu bydliště, adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Žadatel - právnická osoba - uvede v žádosti: název, identifikační číslo, adresu sídla, adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Postup vyřizování žádosti – lhůty pro posouzení žádosti: Lhůty podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů poskytnutí informací 15 dnů od přijetí žádosti (§14 odst. 5 písm. d) prodloužení lhůty o 10 dnů (§ 14 odst. 7) rozhodnutí o odmítnutí žádosti do 15 dnů od přijetí žádosti (§ 15 odst. 1) odkázání na zveřejněnou informaci do 7 dnů (§ 6 odst. 1) odložení žádosti, která se nevztahuje k působnosti úřadu do 7 dnů (§ 14 odst. 5 písm. c) výzva žadateli k doplnění žádosti do 7 dnů od přijetí žádosti (§ 14 odst. 5 písm. a) pokud žadatel nevyhoví výzvě k doplnění žádosti do 30 dnů ode dne jejího doručení, bude žádost odložena výzva žadateli k upřesnění žádosti do 7 dnů od přijetí žádosti (§ 14 odst. 5 písm. b) pokud žadatel na základě výzvy žádost neupřesní ve lhůtě do 30 dnů od doručení výzvy, bude žádost odmítnuta podání odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§16 odst. 2) předložení odvolání nadřízenému orgánu do 15 dnů ode dne doručení odvolání (§16 odst. 2) vyřízení odvolání do 15 dnů od předložení odvolání prvoinstančním orgánem (§ 16 odst. 3) podání stížnosti do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace (§ 16a odst. 3) předložení stížnosti nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne přijetí stížnosti (§ 16a odst. 5) rozhodnutí o stížnosti do 15 dnů od předložení prvoinstančním orgánem (§ 16a odst.8)

10. Příjem žádostí a dalších podání

- písemným dotazem, datovou schránkou, ústní dotaz na OÚ

11. Opravné prostředky – řídí se platným správním řádem

Opravné prostředky ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Pokud povinný subjekt žádosti zcela nebo zčásti nevyhoví, vydá v 15 denní lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Obsah, formu a náležitosti rozhodnutí stanoví § 67 a násl. ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal.
Odvolacím orgánem proti rozhodnutí povinného subjektu je Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem odvolacímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůtu nelze prodloužit.
Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat; pravomocné rozhodnutí o odmítnutí žádosti je však přezkoumatelné krajským soudem. Krajský soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se na odvolací řízení podle § 16 zákona příslušná ustanovení  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádostí o informace

Stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace  (dále jen „stížnost") může podat žadatel,
a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 zákona (odkaz na zveřejněnou informaci); 
b) kterému po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona) nebo po uplynutí prodloužené lhůty (§14 odst. 7 zákona) nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; 
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 zákona nebo s výší odměny podle § 14a) odst. 2 zákona, požadované v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost lze podat:
Ústně je-li stížnost podána ústně a nelze ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam, písemně nebo elektronicky. Stížnost se podává u povinného subjektu, který žádost vyřizoval, a to do 30 dnů ode dne:
a) doručení sdělení údajů umožňujících vyhledání a získání zveřejněné informace (§ 6 zákona); sdělení o tom, že se informace nevztahují k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst. 5 písm. c) zákona) nebo v případě sdělení o požadování úhrady a její výše (§ 17 odst. 3 zákona); 
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona 

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. Nadřízeným orgánem pro vyřizování stížností na postup povinného subjektu, je vždy Krajský úřad Královéhradeckého kraje. 
Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

12. Formuláře - žádný formulář není předepsán

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

-zákon č. 128/2000 Sb.
-zákon č. 106/1999 Sb.

14.2. Vydané právní předpisy

- Obecně závazná vyhláška obce Val č. 1/2013 ze dne 11. 9. 2013, o místním poplatku ze psů.

- Obecně závazná vyhláška obce Val č. 1/2015 ze dne 27.5.2015, o systému komunitního kompostování a způsobu využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce

- Obecně závazná vyhláška obce Val č. 2/2015 ze dne 21.12.2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2. O výši úhrad nebylo rozhodováno

16. Licenční smlouvy

16.1. Licenční smlouvy: Žádné vzory licenčních smluv podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nemá Obecní úřad Val stanovené. 

16.2. Výhradní licence: Výhradní licence podle § 14a odst. 4. obec neposkytla.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Odpověď na žádost o informace:

2017 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

2018 - 1, 2, 3

2019 - 1, 2, 3, 4

2020 - 1, 2

2021 -  12,

2022 - 1, 2

2023 - 1